ΡΟΗ 24/7:

Εγκύκλιος για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2018

EFKA

Οδηγίες και για περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης

Αναλυτικές οδηγίες για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2018 για διαφορετικές κατηγορίες αυτοαπασχολουμένων με παράλληλη απασχόληση δίνει νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, η οποία παρέχει πληροφορίες για τις αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί και τη μηχανογραφική τους απεικόνιση στην ιστοσελίδα του οργανισμού και στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στην εφαρμογή «Ασφάλιση-Έσοδα Μη Μισθωτών».

Συγκεκριμένα, οι οδηγίες αφορούν τις εξής κατηγορίες ασφαλισμένων: α) αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι έχουν και παράλληλη δραστηριότητα ως μισθωτοί, β) υγειονομικούς που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ), γ) εταίρους και διαχειριστές πολυπρόσωπων ΙΚΕ. Επισημαίνεται ότι όσοι ασφαλισμένοι έχουν χρεωστικό υπόλοιπο από την εκκαθάριση των εισφορών του έτους 2018, θα πρέπει να το αποπληρώσουν σε πέντε μηνιαίες δόσεις και η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 30 Αυγούστου του 2019. Στις περιπτώσεις που υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο μεγαλύτερο από 50 ευρώ, αυτό μπορεί να συμψηφιστεί με τις επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Την Τρίτη, η διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2018 Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών. Ήδη, τα ειδοποιητήρια εκκαθάρισης έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με εμπρόθεσμη ημερομηνία καταβολής της 1ης δόσης την 30.8.2019.

Για τη διαχείριση του αποτελέσματος εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του 2018, κατά περίπτωση, ισχύουν τα εξής:

Όταν υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο άνω των 50,01 ευρώ, αυτό το ποσό μπορεί να συμψηφιστεί με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Για την άσκηση του δικαιώματος επιλογής παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης -δήλωσης συμψηφισμού έως 30.08.2019, στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ με την ένδειξη: (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης / Εκκαθάριση έτους 2018).

Μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, το ποσό θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που έχουν δηλώσει αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Προσοχή! Χρεωστικό υπόλοιπο εκκαθάρισης αναζητείται ισόποσα κατανεμημένο σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης έως 30.08.2019. Για τη βεβαίωση του χρεωστικού υπολοίπου της εκκαθάρισης στο ΚΕΑΟ και την ενδεχόμενη ρύθμισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4611/2019 θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες του ΕΦΚΑ.

Για την υποστήριξη των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018, επήλθαν προσαρμογές στη μηχανογραφική εφαρμογή «Ασφάλιση-Έσοδα Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων».

Συγκεκριμένα τροποποιήθηκαν προϋπάρχουσες οθόνες και δημιουργήθηκαν νέες ως εξής:

1. «Πρόσθετα στοιχεία ΚΦΑ»: Στην κεντρική οθόνη αναζήτησης «Εισφορές» - «Ανάλυση οφειλής Μη Μισθωτού» δημιουργήθηκε νέα οθόνη «Πρόσθετα στοιχεία ΚΦΑ», στην οποία απεικονίζεται το ετήσιο εισόδημα που αφαιρείται από το ΚΦΑ του έτους εκκαθάρισης στις περιπτώσεις που αυτό δεν υπόκειται σε εισφοροδότηση.

Ειδικότερα, ανάλογα με την πηγή προέλευσης τα εισοδήματα διακρίνονται σε αυτά που έχουν εισφοροδοτηθεί μέσω ΑΠΔ και αυτά που δεν υπόκειται σε εισφοροδότηση (περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39, Ορκωτοί Λογιστές, Θέαμα - Ακρόαμα και ΚΕΠΑ).

2. «Στοιχεία ΑΠΔ»: Τροποποιήθηκε η οθόνη στην οποία απεικονίζονται τα μηνιαία στοιχεία των ΑΠΔ προκειμένου να εμφανίζεται ένδειξη της κράτησης για την εισφορά Ανεργίας καθώς και της εισφοράς Στέγης Υγειονομικών.

Για την απεικόνιση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, στην οθόνη «Εκκαθάριση», δημιουργήθηκε Πίνακας με Ιστορικό Εκκαθαρίσεων Ασφαλιστικών εισφορών ανά έτος. Στα επιμέρους στοιχεία της εκκαθάρισης του έτους προστέθηκε νέο πεδίο που τιτλοφορείται «Ανάλυση Εισοδήματος» στο οποίο απεικονίζονται συμπληρωματικά στοιχεία ως προς την ανάλυση του πεδίου «Καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα». Ειδικότερα εμφανίζεται το σύνολο ανά πηγή που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ΚΦΑ, ως εξής:

ΚΦΑ: Το άθροισμα των πηγών εισοδημάτων όπως εστάλησαν από την ΑΑΔΕ και χρησιμοποιήθηκαν για την εισφοροδότηση.

Εισόδημα που δεν εισφοροδοτείται: Το σύνολο του εισοδήματος που αφαιρείται από το ΚΦΑ, είτε γιατί έχει ήδη εισφοροδοτηθεί είτε γιατί δεν εμπίπτει σε εισφοροδότηση.

Καταβλητέες εισφορές: Το σύνολο των καταβλητέων εισφορών του προηγούμενου έτους.

Κατά την περίοδο από 01/7/2019 έως 30/09/2019 εξελίσσονται και υλοποιούνται ταυτόχρονα διαδικασίες σχετικά με:

Έκδοση μηνιαίων εισφορών

Εκκαθάριση έτους 2018

Ροές τροποποιήσεων εκκαθάρισης ετών 2017, 2018

Βεβαίωση οφειλών στο ΚΕΑΟ

Ρύθμιση οφειλών.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να εκτελούνται απρόσκοπτα οι προαναφερόμενες διαδικασίες, καταβολές που θα πραγματοποιηθούν έως τις 31/7/2019 θα εξοφλήσουν κατά προτεραιότητα ληξιπρόθεσμες δόσεις εκκαθάρισης 2017 ή οφειλόμενες τρέχουσες εισφορές 2019. Μετά την 01/08/2019 τα καταβαλλόμενα ποσά θα εξοφλούν κατά προτεραιότητα την παλαιότερη δόση εκκαθάρισης.

επιστροφή στην κορυφή