xrysopoulos 2020n

ΡΟΗ 24/7:

Πρωτοβουλία του Δημάρχου Πολυγύρου για τους Δασικούς Χάρτες

123412107 786513185534851 1095655635118235463 o

Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

14 προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων που συνεχίζουν να ταλανίζουν τους κατοίκους της Χαλκιδικής αναφορικά με τους Δασικούς Χάρτες, περιλαμβάνει η επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Αστέριος Ζωγράφος.

"Θέλοντας να συμβάλω στην επίλυση βασικών θεμάτων, που απασχολούν τους Χαλκιδικιώτες και ιδιαίτερα στους δημότες του Δήμου Πολυγύρου σε σχέση με τους δασικούς χάρτες και τις επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, απέστειλα με προσωπική επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό κ. Σκρέκα τις παρακάτω προτάσεις μου, ως νομικός και Δήμαρχος, ευελπιστώντας να ληφθούν υπ όψιν και να επιλυθούν χρονίζοντα προβλήματα. Παραμένουμε αισιόδοξοι", αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Ζωγράφος.

Οι προτάσεις

1) Στις περιπτώσεις ακινήτων, για τα οποία εκδόθηκαν, κατόπιν αίτησης ακύρωσης της διοίκησης, αμετάκλητες αποφάσεις διοικητικών εφετείων που ακυρώνουν αποφάσεις δευτεροβάθμιων επιτροπών επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων, λόγω συμμετοχής σ’ αυτές δικαστικού λειτουργού και οι ασκηθείσες ενώπιον αυτών προσφυγές των ιδιωτών παραπέμφθηκαν στις τεχνικές επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων, για νέα κρίση, χωρίς, όμως, οι επιτροπές αυτές να συμμορφωθούν, ως όφειλαν, κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, με τις δικαστικές αυτές αποφάσεις και να εξετάσουν τις εκκρεμούσες προσφυγές των ιδιωτών, λόγω της εν τω μεταξύ ανάρτησης του δασικού χάρτη της περιοχής, να παρασχεθεί στους ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών, το δικαίωμα να ασκήσουν αντιρρήσεις, ενώπιον των επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων του δασικού χάρτη, χωρίς να απαιτείται να έχει αναμορφωθεί ο δασικός χάρτης για τα ακίνητα αυτά, δοθέντος ότι την αρχική προθεσμία άσκησης αντιρρήσεων απώλεσαν αυτοί, χωρίς υπαιτιότητά τους.

2) Η ημερομηνία της 11ης Ιουνίου 1975, που τίθεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), να αντικατασταθεί με την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ίδιου ως άνω ν. 998/1979, ήτοι την 29η Δεκεμβρίου 1979, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αεροφωτογραφίες του έτους 1975, αλλά των ετών 1945, 1960, 1968, 1979 κ.ο.κ. και οι πλησιέστερες προς την έναρξη ισχύος του Συντάγματος του 1975 και αποδίδουσες την πραγματική φυσική κατάσταση των εδαφών κατά το έτος αυτό είναι οι αεροφωτογραφίες του έτους 1979.

3) Στις διοικητικές πράξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) να προστεθούν και οι διοικητικές πράξεις αποτερματισμού, καθώς και κάθε άλλη διοικητική πράξη, με βάση την οποία πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις σε εδαφικές εκτάσεις, που οδήγησαν στη σύννομη απώλεια της δασικής μορφής τους, πριν τις 11 Ιουνίου 1975, οι δε εκτάσεις αυτές να δύνανται να αλλάζουν περαιτέρω χρήση, προς αποφυγή παρερμηνειών από τη δασική διοίκηση.

4) Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) να καταργηθεί και οι τίτλοι ιδιοκτησίας της περίπτωσης α της ίδιας ως άνω παραγράφου, τους οποίους θα πρέπει να προσκομίσει ο ιδιώτης, προκειμένου να τύχει εφαρμογής το άρθρο αυτό, να αντικατασταθούν με τίτλους ιδιοκτησίας όχι νεότερους των δέκα (10) ετών μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του ν. 4280/2014 (Α΄ 159), λόγω έλλειψης, σε πολλές περιπτώσεις, τίτλων ιδιοκτησίας, που να ανάγονται πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946 και να έχουν μεταγραφεί, εξαιτίας φθοράς ή καταστροφής των παλαιών αρχείων πολλών υποθηκοφυλακείων, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και του εμφυλίου πολέμου.

5) Να προβλεφθεί η δυνατότητα μακροχρόνιας μίσθωσης (διάρκειας 99 ετών), αντί της εξαγοράς, των εδαφικών εκτάσεων, που εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση, πριν τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα του 1975 και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα, με δικαίωμα μεταβίβασης του δικαιώματος μίσθωσης του αρχικού δικαιούχου, το δε συνολικό μίσθωμα να ανέρχεται στο ένα δέκατο (1/10) της αντικειμενικής αξίας των εκτάσεων αυτών, για λόγους ανάπτυξης της εθνικής και ιδιαίτερα της αγροτικής οικονομίας.

6) Οι πριν από τις 11 Ιουνίου 1975 κάτοχοι δημόσιων εκτάσεων, εφόσον υποβάλουν εμπρόθεσμα αίτημα μακροχρόνιας μίσθωσης, στο αρμόδιο Δασαρχείο ή στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο, να δύνανται να ασκήσουν άμεσα τις προβλεπόμενες εκ του νόμου δραστηριότητες, ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση της σχετικής διοικητικής διαδικασίας μακροχρόνιας μίσθωσης, με την προϋπόθεση ότι η καθυστέρησή της δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητα των κατόχων, οι δε επιτρεπόμενες αυτές δραστηριότητες να δύνανται να ενταχθούν σε προγράμματα βελτίωσης νέων αγροτών κλπ, με το επιπλέον δικαίωμα εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.).

7) Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο, το οποίο να καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς ενώπιον των ΕΠ.Ε.Α. αντιρρήσεις: «H ΕΠ.Ε.Α., προκειμένου να χαρακτηρίσει εδαφικές εκτάσεις, ως μη δασικού χαρακτήρα, λαμβάνει υπόψη της υποχρεωτικά, ως αδιαμφισβήτητα πραγματικά γεγονότα, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων, στις οποίες διάδικος, αρχικός ή κατά παρέμβαση, ήταν το Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον αυτές αναγνωρίζουν τις εκτάσεις αυτές, ως ιδιωτικές και αποφαίνονται στο σκεπτικό τους, ότι οι εκτάσεις αυτές καλλιεργούνταν γεωργικά.».

8) Οι δημόσιες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, που παραχωρήθηκαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.Δ. 86/1969 (Α΄ 7) και εκχερσώθηκαν νόμιμα, με άδεια της οικείας δασικής αρχής, να δύνανται να αλλάζουν περαιτέρω χρήση, ιδίως για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) κλπ.

9) Να προβλεφθεί να καταβληθούν οι επιδοτήσεις, που καταβάλλονταν μέχρι την ανάρτηση των δασικών χαρτών, η καταβολή των οποίων είχε ανασταλεί το έτος 2018 και στη συνέχεια αποδόθηκαν για τα έτη 2019 και 2020. Ο δε οριστικός καθορισμός των δικαιούχων να ανασταλεί μέχρι την τελεσιδικία των εκκρεμοτήτων των δασικών χαρτών.

10) Να προβλεφθεί η δυνατότητα άσκησης αντιρρήσεων, από όλους όσοι έχουν έννομο συμφέρον, ανεξαρτήτως αναμορφώσεως ή μη του δασικού χάρτη, για τα ακίνητά τους, ούτως ώστε να διορθωθούν όλα τα λάθη και να αποκατασταθούν όλες οι αδικίες, που προέκυψαν από την ανάρτησή τους.

11) Εκτάσεις ιδιωτών που εξαιρέθηκαν κατά τις οριστικές διανομές του αγροτικού κώδικα και έχουν χαρακτηρισθεί από τις σχετικές επιτροπές διανομών, στους Κτηματολογικούς Πίνακες, ως αγροί, ελαιώνες κλπ., να διατηρήσουν τον χαρακτηρισμό αυτό και στους δασικούς χάρτες, έχοντας καθολικό χαρακτήρα, ανεξαρτήτως υποβολής αίτησης διόρθωσης.

12) Οι εκτάσεις των κληροτεμαχίων που έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες, με πράξεις της Διοίκησης και έχουν εκχερσωθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4061/2012 (Α΄ 66), να μπορούν να αλλάζουν περαιτέρω χρήση.

13) Τα υφιστάμενα πραγματικά όρια των εκτάσεων των κληροτεμαχίων που έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες, με πράξεις της Διοίκησης και καλλιεργούνται απρόσκοπτα, άνευ οιασδήποτε οχλήσεως και αμφισβητήσεως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, επί τουλάχιστον 25 έτη μέχρι την εφαρμογή του κτηματολογίου ή των δασικών χαρτών, να αποτελούν αυτοδικαίως και τυπικά όρια των ιδιοκτησιών αυτών, έστω και αν καταλαμβάνουν έδαφος άλλου κληροτεμαχίου που ανήκει σε ιδιώτη ή στο δημόσιο, υποχρεούμενος ο κύριός τους σε καταβολή τιμήματος εξαγοράς, εντός τριετίας, για το επιπλέον τμήμα που καταλαμβάνουν, στον ιδιώτη ή στο δημόσιο, ίσου με αυτό που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 (Α΄ 289).

14) Οι βεβαιώσεις των Δασαρχών, όποτε και αν αυτές εκδόθηκαν, να αποτελούν μη αμφισβητήσιμες πράξεις της διοίκησης και να μην επανεξετάζεται ο χαρακτήρας των εκτάσεων που αυτές αφορούν.

επιστροφή στην κορυφή
WATERCURE2

xrysopoulos